Публічна оферта

Цей документ містить публічну пропозицію (надалі іменується – «Оферта») укласти Договір роздрібної купівлі-продажу товару з використанням засобів дистанційного зв’язку у порядку та на умовах, що викладені нижче.

Оферта складена з урахуванням вимог статей 638-641, 698-699 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 року, Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України № 103 від 19.04. 2007 року та інших положень чинного законодавства України.

Договір вважається договором приєднання, в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, тобто може бути укладений виключно шляхом приєднання Покупця до Договору в цілому, а Покупець, в свою чергу, не вправі пропонувати свої умови та/або вимагати включення будь-яких умов до Договору

Визначення термінів

1.1. ТОВ «ДЖАСТКОНСА­ЛТИНГ» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖАСТКОНСА­ЛТИНГ»

код ЄДРПОУ 44928533, місце знаходження за адресою: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 136;

електронна пошта: JustConsultUA@gmail.com

1.2. Інтернет-сервіс/Сайт – веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://justgroup.store, включаючи всі його веб – сторінки.

1.3. Товар – товари, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

1.4. Оферта – спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція ТОВ «ДЖАСТКОНСА­ЛТИНГ», що стосується укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених ТОВ «ДЖАСТКОНСА­ЛТИНГ» умовах.

1.5. Користувач/Покупець – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує, та/або резервує Товари із використанням технічних інструментів Сайту.

1.6. Одержувач – Покупець, або особа, яка від імені Покупця фактично отримує Товар, що був доставлений Компанією-перевізником.

1.7. Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Користувача на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

1.8. Акцепт – вчинення Користувачем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.

2. Загальні положення

2.1. Інформація, що розміщена на Сайті, містить умови пропозиції придбання Товару і являє собою Оферту ТОВ «ДЖАСТКОНСА­ЛТИНГ», адресовану невизначеному колу осіб – користувачам Сайту.

2.2. Прийняття (акцепт) Оферти здійснюється:

– шляхом оплати Покупцем Товарів, перелік яких зазначений у його замовленні. Оферта вважається прийнятою в момент оплати Товару Покупцем, після належним чином оформленого Замовлення. Дата оплати Товару Покупцем та отримання належним чином оформленого Замовлення вказується Продавцем у відповідному адресованому Покупцеві електронному повідомленні, що розміщується на Інтернет-ресурсі https://justgroup.store, у порядку, передбаченому цією Офертою.

2.3. Оплата товару здійснюється виключно у гривні шляхом безготівкового розрахунку/готівкою за фактом доставки.

2.4. Вчинення Покупцем дій, передбачених пунктом 2.2 цієї Оферти, свідчить про її повне та безумовне прийняття Покупцем та про те, що Покупець згоден зі всіма

положеннями та правилами цієї Оферти без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.

2.5. Оферта діє виключно щодо Товарів, асортиментний перелік яких викладений на Інтернет-сервісі https://justgroup.store.

2.6. Оферта може бути відкликана Продавцем, у будь-який момент (тобто до, в момент та після її одержання Покупцем), про що розміщується відповідне повідомлення на Інтернет-сервісі https://justgroup.store.

2.6.1. Покупець може прийняти Оферту до моменту її відкликання Продавцем.

2.7. Продавець має право вносити зміни до Оферти у будь-який момент.

2.7.1. Зміни до Оферти набувають чинності з моменту їх опублікування на Інтернет-сервісі https://justgroup.store.

2.8. Договір купівлі-продажу, що укладається між Продавцем та Покупцем в результаті акцептування Оферти останнім, має характер публічного договору приєднання у тому розумінні, в якому він визначений у статтях 633 та 634 Цивільного кодексу України, ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

2.9. Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Продавця.

3. Інформація про Товар, ціна Товару

3.1. Інформація про Товар, що пропонується Продавцем, представлена на Інтернет-ресурсі https://justgroup.store в формі фотографічних зображень та супровідних інформаційних матеріалів, а також може надаватись Покупцям з використанням інших засобів дистанційного зв’язку.

3.2. Якщо виробник встановлює гарантійний строк на Товар, такий строк вказується у документації, що додається до Товару.

3.3. Вартість товару, представленого на Сайті вказана з урахуванням ПДВ.

3.4. Відомості, розміщені на сайті https://justgroup.store мають виключно інформативний характер.

4. Порядок оформлення Замовлення та оплати

4.1. Перед укладенням Договору, Покупець має можливість через Інтернет-сервіс https://justgroup.store отримати всю необхідну інформацію щодо найменування Продавця, основних характеристик Товару, ціни Товару та умови оплати, а також іншу інформацію, необхідність надання якої передбачена законодавством України про захист прав споживачів.

4.2. У випадку відсутності Замовленого товару, Представник ТОВ «ДЖАСТКОНСА­ЛТИНГ» зобов’язаний довести до відома Користувача/Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишеними Користувачем/Покупцем при оформленні Замовлення.

4.3. У випадку відсутності Замовленого товару Користувач/Покупець має право замінити його на Товар аналогічної моделі або анулювати Замовлення, сконтактувавши з Продавцем за електронною адресою justgroup.store@gmail.com.

4.4. Користувач/Покупець має право скасувати замовлення сконтактувавши з Продавцем за електронною адресою justgroup.store@gmail.com.

4.5. Для оплати Замовлення з використанням засобів Інтернет-сервісу https://justgroup.store, Покупець надає наступну інформацію (в обов’язковому порядку):

– прізвище, ім’я Покупця;

– назва, артикул, кількість та ціна Товару;

– адреса, за якою має бути доставлений Товар;

– контактні дані особи, яка буде отримувати Товар (номер телефону та адреса електронної пошти, якщо остання наявна) – Покупця.

При розміщенні Замовлення з використанням засобів Інтернет-сервісу https://justgroup.store Покупець приймає всі умови Оферти шляхом ознайомлення з її текстом в нижньому колонтитулі Інтернет-сервісу https://justgroup.store.

4.6. Покупець несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, що надається ним у відповідності до підпунктів 4.5. цієї Оферти.

4.7. Замовлення вважається розміщеним в момент оплати Товарів, після отримання/погодження Покупцем інформації, необхідність отримання/погодження якої передбачена чинним законодавством України.

4.8. Інформація, отримана Продавцем від Покупця є конфіденційною та не може бути передана третім особам без згоди Покупця, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України та цією Офертою.

Продавець та Покупець домовились, що не вважатиметься порушенням умов пункту 4.8. цієї Оферти надання Продавцем інформації, яка отримана ним від Покупця в процесі розміщення Замовлення останнім на Інтернет-сервісі https://justgroup.store, виконання Замовлення, третім особам, які залучаються Продавцем до виконання взятих на себе зобов’язань, передбачених Офертою, та/або захисту своїх прав та інтересів, в тому числі, але не обмежуючись, компаній партнерів, підрядників, виконавців, агентів, консультантів, юридичні та аудиторські фірми, тощо, але виключно в обсязі, необхідному таким третім особами для виконання покладених на них завдань.

4.9. Приймаючи цю Оферту, Покупець погоджується на обробку Продавцем персональних даних, які були надані Покупцем щодо себе під час реєстрації на Інтернет-сайті та/або розміщення Замовлення. Покупець також погоджується з тим, що метою обробки персональних даних є інформаційне забезпечення внутрішньої господарської діяльності Продавця (зокрема, забезпечення ефективної роботи Інтернет-сервісу, оперативної обробки та виконання Замовлень, узагальнення інформації щодо кількісних та якісних характеристик отриманих Замовлень тощо).

5. Оплата Замовлення

5.1. Оплата Товарів здійснюється в національній грошовій одиниці України – гривні. Покупець може оплатити замовлений Товар наступними шляхами:

5.1.1. з використанням банківської платіжної картки в режимі он-лайн із застосуванням сервісу LiqPay;

5.1.2. будь-яким іншим способом за домовленістю із Продавцем.

5.2. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик, ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки.

5.3. Покупець самостійно обирає спосіб здійснення оплати замовленого Товару, якщо інше не обумовлено цією Офертою та/або не вказано на Інтернет-сервісі https://justgroup.store.

5.4. Факт продажу Товару та сплати коштів за нього підтверджує відповідний розрахунковий документ, що видається Продавцем Покупцеві у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Виконання Замовлення

6.1. Після оплати Замовлення Продавець здійснює його обробку та організовує доставку Товару.

6.2. Доставка товарів, замовлених на Інтернет-сервісі https://justgroup.store, здійснюється службами доставки по території України відповідно до умов, вказаних на сайті в розділі «Оплата та доставка».

6.3. Замовлення вважається виконаним з моменту передачі Товару особі, вказаній у Замовленні, що підтверджено наступними документами:

– видатковою накладною, підписаною особою, вказаною у Замовленні, або Покупцем;

– повідомленням про вручення поштового відправлення, якщо Товар доставлявся з використанням поштового зв’язку.

З метою підтвердження факту передачі Товару особі, вказаній у Замовленні та/або Покупцю, можуть бути оформлені будь-які інші документи, передбачені чинним законодавством України, які підписуються в момент отримання Товару.

6.4. У випадку неможливості виконання Замовлення Продавець негайно повідомляє про це Покупця. Інформація про неможливість виконання Замовлення та причини такої неможливості розміщуються Продавцем в формі електронного повідомлення Покупцю.

6.5. Перехід права власності на Товар та усіх ризиків, пов’язаних із псуванням, пошкодженням та знищенням товару, від Продавця до Покупця здійснюється в момент передачі Товару особі, вказаній у Замовленні та/або Покупцю, в порядку, встановленому цієї Офертою.

6.6. Товар доставляється Покупцеві в упаковці, що забезпечує схоронність Товару за звичайних умов його зберігання і транспортування.

6.7. У випадку, якщо доставка Товару була здійснена у встановлені строки, але Товар не був переданий особі, вказаній у Замовленні та/або Покупцю, внаслідок винних дій та/або бездіяльності останнього, наступна поставка Товару здійснюється в межах нового строку, погодженого Сторонами, після повторної оплати Покупцем послуг з доставки Товару.

7. Повернення Товару

7.1. Повернення Товару належної якості здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями).

7.1.1. Покупець має право відмовитися від поставленого товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару виключно за умови, що збережено Товарний вид, споживчі властивості Товару, упаковку, ярлики та розрахунковий документ (електронний документ, квитанцію, товарний чек або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку).

7.2. Додаток №3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» містить вичерпний перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), якщо вони не задовольняють споживачів з будь-яких причин.

7.3. Товар (який не відноситься до Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) повертається Продавцю у порядку, передбаченому статтями 8, 9, 13 Закону України «Про захист прав споживачів», Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 103 від 19.04. 2007 року та іншими положеннями чинного законодавства України у сфері захисту прав споживачів.

8. Застереження щодо прав інтелектуальної власності

8.1. Майнові права інтелектуальної власності на текстову інформацію, графічні зображення та інші об’єкти права інтелектуальної власності, що містяться на Інтернет-сервісі https://justgroup.store належать Продавцю, і не можуть використовуватись третіми особами без його письмової згоди.

8.2. Інтернет-сервіс https://justgroup.store захищений авторським правом, та законами України про авторські права. Авторські права на дизайн та всю інформацію Інтернет-сервісу https://justgroup.store, а також на підбір та розташування матеріалів належать Продавцю.

8.3. Покупець дає згоду на обробку персональних даних Продавцем, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знищення його персональних даних з метою належного виконання умов цієї Оферти, та забезпечення правовідносин податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, ведення ділових відносин.

8.4. Покупець цією Офертою дає згоду на отримання Продавцем права на використання, відтворення, розміщення, публікації фото, відео та іншої інформації про Покупця, що була створена ними, та виникла у результаті використання останнім Інтернет-сервісу https://justgroup.store.

8.5. Фото, відео та інша інформація, визначена у п. 8.4. цього Договору, використовується Продавцем виключно для рекламних цілей, в тому числі для організації Продавцем конкурсів та інших можливих заходів з використанням цієї інформації на Інтернет-сервісі https://justgroup.store.

9. Права та обов’язки ТОВ «ДЖАСТКОНСА­ЛТИНГ».

9.1. ТОВ «ДЖАСТКОНСА­ЛТИНГ» має право:

9.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Користувачем/Покупцем умов Публічної оферти;

9.1.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого ТОВ «ДЖАСТКОНСА­ЛТИНГ» Замовлення залишається незмінною;

9.1.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, останній вправі виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при оформленні Замовлення (або дзвінком оператора Call-центру на вказаний Користувачем/Покупцем номер телефону);

9.1.4. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Оферти,

шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу невизначений додатково при їх публікації.

9.1.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця.

9.1.6. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.

9.2. ТОВ «ДЖАСТКОНСА­ЛТИНГ» зобов’язується:

9.2.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;

9.2.2. Доставити Товари згідно з оформленим Замовленням та умовами Публічної оферти;

9.2.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;

9.2.4. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, за виключенням випадків встановлених у законодавстві або відповідно до умов цього Договору;

10. Права та обов’язки Користувача/Покупця

10.1. Користувач/Покупець має право:

10.1.1. Обрати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;

10.1.2. Вимагати від ТОВ «ДЖАСТКОНСА­ЛТИНГ» виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;

10.2. Користувач/Покупець зобов’язується:

10.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями;

10.2.3. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;

10.2.4. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;

10.2.5. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати ТОВ «ДЖАСТКОНСА­ЛТИНГ» повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання ТОВ «ДЖАСТКОНСА­ЛТИНГ» своїх зобов’язань перед Клієнтом/Покупцем.

10.2.6. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення.

10.2.7. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.

11. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів.

11.1. ТОВ «ДЖАСТКОНСА­ЛТИНГ» не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.

11.2. Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі. ТОВ «ДЖАСТКОНСА­ЛТИНГ» будуть прийняті усі необхідні заходи що дозадоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку зним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.

12. Форс-мажорні обставини

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, якщо вони виникли внаслідок дії форс-мажорних обставин.

12.1.1. Під форс-мажорними обставинами розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажання Сторін, і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, рішення чи приписи органів державної влади і управління, внаслідок яких на Сторін покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження (ліцензійні, митні, податкові і т. п.) та інші дії чи події, які існують поза волею Сторін.

12.2. Сторона, яка не виконує або не може виконати свого зобов’язання за Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про перешкоди і їх вплив на виконання зобов’язань, що виникли у зв’язку з укладенням Договору.

12.3. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 30 (тридцяти) днів підряд і не виявляють ознак припинення, Договір може бути розірваний будь-якою Стороною шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Стороні.

12.4. Факт існування форс-мажорних обставин має бути підтверджений довідкою відповідного компетентного органу.

13. Прикінцеві положення

13.1. Погоджуючись з умовами даної Оферти, Покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, свій дійсний намір укласти цей Договір на умовах вказаних в Оферті, відсутність будь-якого примусу на укладення цього Договору, повне розуміння умов та термінології, що вжиті в даній Оферті українською мовою, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює та підтверджує свою відповідальність за зобов’язаннями, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

13.2. Усі повідомлення, які передбачені цією Офертою та надсилаються Продавцем Покупцеві, вважаються надісланими належним чином, якщо вони надіслані з використанням засобів дистанційного зв’язку на підставі контактної інформації, що була надана Покупцем у порядку, передбаченому цією Офертою.

13.3. Всі належні до виконання податкові зобов’язання, що виникають у Сторін у зв’язку з прийняттям цієї Оферти, знаходяться в сфері відповідальності таких платників.

13.4. Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки.

13.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з укладенням, виконанням і розірванням Договору та не передбачені цією Офертою, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.